serrado+pequeno+II.png

Serrado Pequeno II House | 2011